WZNOWIENIE ZAJĘĆ - SEKCJA KARATE PISARZOWICE

Po dokonaniu analizy prawnej obecnie istniejących rozporządzeń, jak też konsultacji  z Polskim Związkiem Karate, mając na uwadze, iż KS Samuraj Lubań jest prawnym członkiem PZK, jak też współuczestniczy we współzawodnictwie sportowym, a zawodnicy posiadają stosowne licencje sportowe, z dniem 25.01.2021 roku wznawiamy zajęcia w grupie zaawansowanej - Sekcji Karate Pisarzowice, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Wszyscy zawodnicy w tej grupie posiadają stosowmne licencje sportowe i wspóuczestniczą w zawodach.Treningi będą prowadzone w poniedziałki i środy w godz. 18:30 -20:00
Miejsce - Centrum Szkoleniowe KS Samuraj Lubań

 

opracowanie ze stronu Ministerstwa Sportu:

W piątek, 15 stycznia 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r., zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 r.
 
Przypominamy o aktualnie obowiązujących obostrzeniach w obszarze sportu:
Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
   
 2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów:
  1. działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
    
  2. dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:
 • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
   
 • bez udziału publiczności.
Wskazani wyżej zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, mogą korzystać usług hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.
Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian.

*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.
 
 
 
Źródło - Ministerstwo Sportu - https://www.gov.pl/web/sport/aktualne-zasady-bezpieczenstwa-przedluzone-do-31-stycznia-2021-r

                                                              ZARZĄD KS SAMURAJ LUBAŃ
Data: 19.01.2021
Logo